Frågor till de politiska partierna inför valet 2014

Ytterligare kommentarer från partierna, pdf och läsbar bild finns här.

Tack! Naturskyddsföreningen Tyresö är glada över att kommunen har påbörjat arbetet med ”Giftfria Förskolor” och en kemikalieplan för kommunen.

Vi är också mycket positiva till kommunens arbete med nytt naturreservat i Klövberget, Attraktiva Alby och nya cykelvägar/-banor.

Vi har också noterat att kommunen gjort en insats för den biologiska mångfalden genom röjning av Rävnäset och Kyrkvägstriangeln.

valfrågor o svar 2014

Frågor till partierna inför valet 2014 (PDF)

 

Ytterligare kommentarer från de politiska partierna:

 

1. Kommer Ert parti verka för att förstärka Tyrestakilens Svaga Samband? Tex. genom flytt av bussdepån och anläggande av ny faunaport under Tyresövägen.

 

M: Ja
Som alltid vore det fel att bara svara ja eller nej på en fråga av den här typen. Ni vet lika väl som jag och övriga politiker ni ställt frågan till att det sällan är så enkelt. Vi har sett till att Tyresö tillsammans med Nacka och andra viktiga aktörer som Naturskyddsföreningen inlett ett samarbete – liknande det som under en längre tid funnits runt Röstakilen i nordost – för att på olika sätt stärka Tyrestakilen.
Det svaga sambandet där kilen korsar golfbanan, Tyresövägen och passerar ner mot parkstråket är smalt. Det vore inte ointressant att titta på frågan om att t.ex flytta bussdepån. Det kräver dock en delregional lösning då det inom kommunens gräns inte finns någon lämplig fastighet som är tillräckligt stor för att rymma bussdepån. Det här är en av frågorna som vi från Moderaternas sida lyft med våra kollegor i Nacka och Stockholm och som på olika sätt finns med i den s.k LÄSK-gruppen där våra tre kommuners tjänstemän samverkar om utveckkingen av hela Skrubba-området.
Frågan om en faunaport under Tyresövägen vid Sidvallsvägen har dykt upp i samband med att vi tog tag i frågan om framkomlighet på Tyresö. Klart är att den nuvarande gångtunneln under vägen i det läget kommer att behöva byggas om framöver. Vår planering är att i samband med det göra en insats för att förbättra kilens sammanhang och spridningskorridoren och då kan detta förverkligas.

S: Vet ej
Förstärka Tyrestakilens svaga samband Ja. Dock tveksam till flytt av bussdepån, det är också en SL-fråga. Alternativ plats för bussdepån oklart. Ej diskuterat frågan kring faunaporten i partiet.

 

2. Kommer Ert parti verka för bildandet av ett nytt Naturreservat vid Barnsjön – Gammelströmmen – Prästängen – Wättingestråket?

M: Ja
Moderaterna och Alliansen föreslår att det upprättas ett naturreservat i området (exakta gränser och storlek måste utredas) under mandatperioden som nu kommer. Detta framgår i den Kommunplan som tas nu i juni och gäller kommande år. ”I dag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sex naturreservat. Beslut har tagits om ett sjunde – Klövberget. Vi vill även göra naturreservat av Telegrafberget och området runt Barnsjön kommande år.”
Frågan lyfts också i Moderaternas program för miljö och trafik som kommer att presenteras innan valet.

S: Vet ej
Har ej diskuterat frågan i partiet.

V: Ja
Kommunfullmäktige redan svarat ja på vår motion om nya naturreservat och det runt Barnsjön beräknas komma till stånd 2015.

 

3. Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för vidareutveckling av Tyresös nya Grönstrukturplan så att de åtgärder som föreslås i planen kan genomföras? Tex. föreslagna inventeringar, utredningar, kartläggningar och analyser samt framtagning av nödvändiga strategier, riktlinjer och åtgärdsprogram.

M: Ja
Inom ramen för arbetet med att ta fram kommunens nya Översiktsplan som ska ut på samråd 2015 och antas 2016 görs en rad utredningar – grönstrukturplanen är en del av det arbetet. Arbetet med att fram Översiktsplanen och alla utredningar som hör till det är redan finansierat.
Antar dock att ni med frågan syftar på en genomförandefas som kommer efter att detta tagits fram, när konkreta åtgärder ska förverkligas. Moderaterna tar ansvar för Tyresös ekonomi och Tyresös utveckling. Det betyder att vi är beredda att göra tuffa prioriteringar för att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi, liksom en långsiktigt hållbar utveckling på miljöområdet. Vi ser till att varje år i budget och investeringsprogram i kommunen avsätta resurser för att arbeta med konkreta åtgärder inom natur, park, och miljö.

 

4. Kommer Ert parti verka för ”Ekologisk Allemansrätt”? Dvs. Alla som bor i Tyresö kommun skall ha lättillgänglig tillgång till naturområden inom 300 meter från där de bor. Jämför med Boverkets rekommendation ”Bostadsnära Natur”. Detta kan ses som en strategisk strävan i kommunens folkhälsoarbete.

M: Ja
Tyresö är som ni vet en av landets absolut mest naturskyddade kommuner – det är svårt att hävda att Tyresöbor har långt till naturen, parkstråk eller anlagd park. Vi är stolta över det.  Redan idag bor en väldigt stor andel av alla Tyresöbor inom 300 meter från någon form av naturområde eller park.
Moderaterna och Aliansen har även en stadsbyggnadspolitik som tydligt värnar och slår vakt om Tyresös gröna karaktär. Vi väljer förtätning i centrala lägen istället för mer utspridning. Vi värnar Trollbäcken som den lummiga och gröna villastaden, vi inrättar fler naturreservat, vi gör en stor satsning på Alby-området, vi ökar tillgängligheten till naturen på olika sätt, vi värnar karaktären i Östra Tyresö som betyder att vi garanterar att det inte ska styckas en massa små tomter som tränger ut naturen.

 

5. Kommer Ert parti verka för att en övergripande strategi och plan för alla vattenmiljöer i kommunen tas fram? Tex. genom tillsättande av en vattenstrateg som i Haninge kommun.

M: Ja
I kommunens nya Översiktsplan som just nu är under utarbetande ingår också en ”blåplan” vilket torde motsvara det som efterlyses i frågan – dvs en plan för vattenmiljöer i Tyresö. Om en särskild vattenstrateg behövs eller inte är kanske inte det viktigaste så länge det finns personella resurser i förvaltningen med ansvar och kompetens- vilket Tyresö kommun har. Det viktigaste är att vi fortsätter jobba vidare för att stärka vattnet i Tyresö. Moderaterna är starkt pådrivande i flera viktiga vattenfrågor som att hålla högt tempo i utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp för att minska utsläpp och miljöpåverkan alla vattendrag i Tyresö. Vi tog i vintras också initiativ för att rädda Öringesjön genom ett antal insatser. Vi är pådrivande för att miljöanpassa fritidsbåtslivet med flera åtgärder som båtbottentvätt.

S: Ja
Exempel vattenstrateg vet ej.

 

6. Kommer Ert parti verka för att all ny bebyggelse inom projektet NTC-Norra Tyresö Centrum får hög mätbar Grönytefaktor? Grönytefaktor= Ekologisk effektiv yta/Hela fastighetens yta. Gärna 0,6 eller högre värde. Ju högre värde, desto högre andel gröna markytor, vegetationstak och i vissa fall även vegetationsbeklädda fasader. Jämför med projektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Se länken www.stockholm.se/PageFiles/64797/Grönytefaktor.pdf Höga värden syftar till att säkra en framtida funktionell grönska d.v.s. ekosystemtjänster.

M: Ja
Norra Tyresö Centrum är ett projekt som sätter hållbarhet i högsätet som ni säkert känner till. Hela stadsdelen certifieras enligt Breeam som det första stora projektet i hela Sverige. Det är en miljö- och hållbarhetstämpel och visar den mycket höga ambitionsnivån i projektet.
Moderaterna och Alliansen tar här ansvar för fler bostäder, bättre service, ett levande och tryggt centrum, miljö och hållbarhet. Vi är det parti som tydligast och hårdast driver centrumutvecklingen. Det kvalitetsprogram som antagits för Norra Tyresö Centrum är glasklart med att vi helt enligt Moderaternas politik byter betong och asfalt mot inbjudande stadskvarter med grönskande innergårdar, att vi får fler nya parker i området, att det planteras och alléer och läggs vegetationstak m.m, m.m, m.m.

 

7. Kommer Ert parti verka för införandet av ett Naturvårdsråd i kommunen? Liknande det som finns i Nacka kommun. Där politiker, förvaltningar och intresseorganisationer möts minst 2ggr/år. Detta skapar ett upparbetat kontaktnät.

FP: Ja
Den allra största delen av de naturskyddade områdena i Tyresö ligger i Tyresta naturreservat som förvaltas av Stiftelsen Tyrestakogen. Där har kommunen styrelserepresentation genom en ledamot samt en ersättare, idagsläget Mats Lindblom (FP) och Bo Furugård (S).  Stiftelsen har vidare en professionell förvaltningsorganisation som redan har upparbetade nätverk med alla intressenter.
Det finns redan en grönplan i kommunen. Folkpartiet vill att kommunen också skall upprätta en friluftsplan för hela Tyresö, alternativt komplettera grönplanen med motsvarande innehåll. I ett sådant arbete finns möjlighet att involvera många intressenter med naturvårdsintresse, liksom i en kommande revidering av grönplanen.
Vårt största kommunala naturreservat är Alby naturreservat. Som ett resultat av Alby-utredningen har Alliansen planer på att utöka det nuvarande Alby-rådets uppdrag till att t ex även omfatta naturvårdsapekten av området. Representationen i rådet kommer då också att utökas, och kommer därmed att hantera även naturvårdsfrågorna. Efter det att kommunen färdigställt en friluftsplan eller motsvarande även för övriga naturområden i kommuen, kan vi tänka oss att skapa ett naturvårdsråd även för dessa områden.

M: Vet ej
För Moderaterna och Alliansen är det viktigt att ha en bra dialog med föreningar, företag, intresseorganisationer och kommunens invånare. Vi är tillgängliga och lyssnar och jag och vi hoppas att även naturskyddsföreningen upplever det på ett sådant sätt. Kommunens förvaltningar jobbar också för att ha goda relationer och relevanta kontakter med berörda organisationer och intressenter. Bland annat kommer vi i samband med Alby-utvecklingen få nytt liv i Alby-rådet där alla med intressen i området samverkar för områdets bästa. Som tidigare nämnts startas ett formellt samarbete med Nacka mfl om den gröna kilen vilket också stärker samverkan och kontaktnätet.

 

8. Skall Tyresö Kommun verka för att öka konsumtionen av kravmärkta ekologiska livsmedel i skolor och förskolor? Från dagens 25% till 100% senast år 2023. Vilket, förutom att barnen får i sig mindre gifter, innebär att matproducenter kan ställa om till Eko-odling och därmed minska övergödning och påverkan av våra vatten. Likt Uppsala, Malmö och Lunds kommuner.

FP: Ja
Folkpartiet vill gärna verka för att öka konsumtionen av kravmärkta ekologiska livsmedel i skolor och förskolor. Men att sätta upp ett mål på 100% senast år 2023, ser vi inte som rimligt och är inget vi vill åstadkomma med en så långtgående politisk styrning. Det finns möjligheter för både kommunala och privata skolor och förskolor att profilera sig genom en extra hög andel ekologiska livsmedel i skolmaten, utan att för den skull behöva utesluta alla icke-ekologiska livsmedel.

M: Ja
Andelen ekologiska livsmedel ökar år från år i Tyresö och vi kommer att flytta fram vårt mål löpande. Moderaterna och Alliansen har satsat stort på mat i vår kommun – den uppskattning som getts till Tyresö för skolmatssatsningen är jätterolig. Vi fortsätter på den inslagna vägen och breddar detta till alla områden där kommunen jobbar med mat. Vi kommer även att ta in en ny ”gastronomisk chef” i Tyresö med ansvar för att ta Tyresö till mattoppen. Mer ekologiskt och mer närproducerat är viktiga delar som vi tror på.

S: Ja
Målet för 2014 har vi satt till 50 %, därefter succesiva ökningar. Inget slutmål satt i dagsläget. Även mat på äldreboenden bör i större grad vara ekologisk och närproducerat.

 

9. Vill Ert parti verka för att det påbörjade arbetet i kommunens förskolor för projektet ”Giftfria förskolor” fortsätter för att vara klart till sommaren 2015?

M: Ja
Det här är ett viktigt projekt. Vi är glada från Moderaternas sida att vi fått fart på detta arbete. Vår ambition är att det ska vara helt färdigt under 2015.

S: Ja
Och uppföljning efter 2015. Vår motion är mer långtgående än projektet Giftfria förskolor, bl a genom att även tittar på golvmaterial osv vid renoveringar.

 

10. Kommer Ert parti avsätta tillräckliga resurser för att Tyresös park- och naturområden sköts så att deras värden och funktioner bibehålles och stärks? Bl.a så att igenväxande natur- och kulturmarker kan hållas öppna och stora ekar friläggas.

M: Ja
I den Kommunplan med budget och mål etc som ska tas nu i juni för 2015-2018 så höjer Moderaterna och Alliansen anslagen till det verksamhetsområde som har hand om detta med 2,9 miljoner per år. Det innebär att möjligheterna förbättras ganska rejält. Moderaterna är ett parti som tar ansvar för ekonomi och långsiktighet så även här.

 

11. Kommer Ert parti verka för en utökning av den naturpedagogiska verksamheten i kommunen? Tex. genom utökning av Naturskolan och permanentning av naturguidningarna.

M: Ja
Detta är väl fungerande verksamheter som Moderaterna och Alliansen vill värna.

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.