Aktuella yttranden

Yttranden 2022

Sammanställning yttranden 2014-2022

TNF Yttrande dpl Amaryllisparken GRANSKNING 2022-03-11

Nytt samrådsyttrande över detaljplan för Bostäder i Amaryllisparken
Exploateringen av Amaryllisparken är särskilt illa valt eftersom den är en viktig oas i en redan hårt exploaterad omgivning och viktig närnatur som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med olika ekosystemtjänster (inte minst de sociala). Samrådsyttrande Amaryllisparken SAMRÅD 2021-06-02

Naturskyddsföreningen Tyresö stöder aktionsgruppen ”Tillsammans för Amaryllisparkens” åsikt att Amaryllisparken bör bevaras och utvecklas som park.

Vi anser att det är helt fel om Tyresö kommun säljer ut attraktiv parkmark till privata exploatörer enbart för att uppfylla översiktsplanens omdiskuterade mål på 300 lägenheter/år som få Tyresöbor har önskat.

Vi anser också att det är omotiverat att bygga en enklav med stadsmässiga kvarter och höga hus (3-5 vån. och med delvis inredda vindar) i Amaryllisparkens isolerade läge, utan anknytning till övrig tät bebyggelse.
Det är också anmärkningsvärt att bygga bostäder nära Bollmoravägen som är en svårt bullerutsatt och luftförorenad förortsgata med stark genomfartstrafik och en sekundär transportväg för farligt gods.

Amaryllisparken
När Tyresö bygger nya bostäder, som är människors livsmiljöer för framtiden, bör vi naturligtvis göra det i linje med de mål vi antagit: Hållbart, Mänskligt, Grönt och Blått! Så utveckla istället Amaryllisparken för att människor ska kunna mötas på olika sätt (social hållbarhet) och låt det lilla skogsområdet få stå kvar och utföra sina gratistjänster (ekosystemtjänster) genom att ta hand om en stor del av bullret och luftföroreningarna från trafiken! Till nytta och glädje för många Lindalsbor. TNF synpunkter Amaryllisparken 210414

Nytt samrådsyttrande över detaljplan för Prästholmen, Tyresö strand
Det är ansvarslöst av kommunens politiker och tjänstepersoner att medverka till exploatering av ett viktigt närnaturområde i strandskyddszon, med klar översvämningsrisk och underdimensionerade vägförbindelser.
Samrådsyttrande Prästholmen Tyresö Strand

Nytt granskningsyttrande över Norra Tyresö Centrum, Etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.
De mest tätbefolkade kommundelarna, som ”stenstaden” Norra Tyresö Centrum (NTC), har störst behov av närnatur för att säkra resterna av den biologiska mångfalden, de svaga sambanden i spridningsvägarna, ekosystemtjänsterna och människors hälsa och välbefinnande. Det är ett misstag att ta viktiga närnaturområden i anspråk för ny bebyggelse i ett så högexploaterat område som detta planområde och vi ser mycket allvarligt på utvecklingen att så mycket närnatur bebygges och försvinner i de centrala delarna av kommunen.
”Pandemin som vi befinner oss i har också satt fingret på det vi vi redan visste, hur viktig vår natur är för Tyresöborna. Hur värdefullt det är att ha nära till skogen och havet. Och hur viktigt det är för framtida generationer att vi skyddar dessa”.
Granskningsyttrande Norra Tyresö Centrum, Etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

 

Yttranden 2020

Yttrande Förskolan Kardemumman

 

Yttranden 2019

Samrådsyttrande Wättingebacken etapp 2

Yttrande Telegrafbergets naturreservat

Yttrande Projekttävling entré till Tyresta

Samrådsyttrande Vissvass småbåtshamn

Samrådsyttrande Wättingebacken etapp 1

 

Yttranden 2018

Samrådsyttrande Norra Tyresö Centrum etapp 3

Granskningsyttrande Granitvägen

Granskningsyttrande Akvarievägen

Granskningsyttrande Bäverbäcken

Yttrande över planuppdrag fsk Kardemumman

 

Yttranden 2017

Granskningsyttrande Apelvägen (2017)

Granskningsyttrande Granängstorget (2017)

Samrådsyttrande Trollbäckens centrumstråk (2017)

Samrådsyttrande över detaljplan för Bäverbäcken (2017)

 

 

Kontakta Kjell Borgström, kjell.b.borgstrom@gmail.com för mer detaljer om specifikt yttrande.